.

اجرای ساختمان

این ویلا در چمستان نور اجرا شده که کلیه مراحل طراحی و اجرای آن توسط دفتر فنی خط خطی انجام شده است.